Levering

Levering til kantsten foretages med GlassMate ApS’ egne biler eller anden fragtmand. Dette gælder udelukkende for danske adresser på fastlandet samt brofaste øer. For levering til ikke-brofaste øer, henvises til afsnittet “Levering til ikkebrofaste øer”.

Skal fragtmanden bære det længere op end til kantsten vil der være et tillæg som udregnes pr. ordre.

I tilfælde af forsinkelse fra GlassMate ApS’ side skal der uden ugrundet ophold gives Køber meddelelse herom. Endvidere skal der angives årsagen til forsinkelsen samt hvornår leverancen er klar til levering indenfor rimelig tid.

Levering til øer (ikke-brofaste).

Såfremt levering skal ske til ikke-brofast ø i Danmark, vil der være et fragttillæg, og Køber skal derfor kontakte GlassMate ApS på info@glassmate.dk

Vigtigt ved leveringen

Køber bør altid undersøge emballagen for synlige skader ved modtagelse. Skulle der være synlige skader, skal dette noteres inden Køber kvitterer for modtagelsen.

Vigtigt ved montage

Såfremt Købers forhold betyder en afbrydelse i GlassMate ApS’ montering, har GlassMate ApS krav på betaling for ventetid, rejsetid og yderligere dokumenterede udgifter.

Overlevering

Køber har overtaget leverancen, når materialet er leveret og evt. monteret af GlassMate ApS’ egne montører/samarbejdspartnere og godkendt af Køber.

Returnering

GlassMate ApS sørger for afhentning af varen i forbindelse med produktskade og fejllevering. Varen skal altid være forsvarligt indpakket i originalemballagen. Køber har selv ansvaret for varen, indtil GlassMate ApS modtager den. Varen afhentes altid på den leveringsadresse, som Køber afgav ved bestilling.

Produktansvar

GlassMate er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. Sælgers erstatningspligt kan på intet tidspunkt overstige d.kr. 500.000 pr. ordre.

Reklamation

Købeloven giver dig 2 års reklamationsret. Købeloven dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret. GlassMate ApS er i reklamationsperioden forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Reklamationsretten omfatter således ikke mangler opstået som følge af Købers uagtsomhed, forkerte eller væsentlig ændrede brug, misligholdelse, flytning eller uautoriserede reparationsforsøg af materialet.

Såfremt Køber vil påberåbe sig en mangel ved leverancen, skal han give GlassMate ApS meddelelse herom senest 5 dage efter leverance, med en nærmere specifikation. Herefter er GlassMate ApS forpligtet til at afhjælpe manglen uden grundet ophold.

Såfremt Køber har afgivet en sådan meddelelse og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som GlassMate ApS bærer ansvaret for, har GlassMate ApS ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, meddelelsen har påført ham.

GlassMate ApS hæfter ikke for mangler udover det, der er anført i nærværende almindelige bestemmelser. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage hvad enten det er et direkte eller indirekte tab eller følgetab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab og andre økonomiske konsekvenstab.

GlassMate ApS er alene ansvarlig for skade på Købers ejendom før overtagelsen af leverancen, hvis det kan bevises at skaden i forbindelse med udførelsen af leverancen er forvoldt ved uagtsomhed af GlassMate ApS eller nogen, som han bærer ansvaret for.

GlassMate ApS er dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Materialet forbliver GlassMate ApS ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@glassmate.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. www.forbrug.dk.

Udgiver

GlassMate Aps
CVR: 41374322
+45 31613510

Skolegade 7, 6818 Årre
info@glassmate.dk